Kvartsdamm och andra föroreningar inom byggsektorn

Att skapa en hållbar arbetsmiljö gynnar företaget och dess anställda. Genom att ta bort damm, pollen, virus, förbränningspartiklar, mögelsporer och andra lukter i luften förbättras chanserna för anställdas välbefinnande. Att skapa en hållbar arbetsmiljö förbättrar dessutom medarbetarnas välbefinnande och minskar deras chans att bli sjuka.

Dålig luft kan finnas på kontor intill byggarbetsplatser samt på själva byggarbetsplatsen. Denna dåliga luft består ofta av kvartsdamm, låga dammpartiklar och andra föroreningar som kommer in genom öppna dörrar och fönster. En luftrenare kan ta bort många farliga partiklar från luften inklusive de skadliga vilket minskar den tid som arbetaren exponeras för partiklarna och detta i sin tur leder till mindre lidande av huvudvärk och trötthet. En Luftrenare är dessutom hälsosammare och bättre för produktiviteten. Många närmare 300 000 arbetar inom byggsektorn och utsätts dagligen för farliga partiklar. Här har flera anställda inom byggsektorn rapporterat att de tagit bort symtom som yrsel och trötthet och andfåddhet. Något som kan tillskrivas en renare luft. I vissa fall är det direkt nödvändigt att rena luften och lagar kring hälsofarliga ämnen hanteras bland annat av  Arbetsmiljöverket.

Se denna viktiga film om kvartsdamm!

Några särskilt skadliga partiklar är tex kvartsdamm! Kvartsdamm kan inte ses med blotta ögat. De flesta som arbetar i byggbranschen har blivit utsatta för detta farliga material. Många fasta bergarter, som granit, gnejs och sandsten, innehåller kvarts. Kvartsdamm kan orsaka irritation i andningsorganen vid inandning. Det kan också hittas i andra material som sten och sand.

Stendamm som innehåller kvarts kan skada lungorna och orsaka den obotliga sjukdomen silikos. Därför finns det specifika riktlinjer för hantering av kvarts och dess damm. Dessa riktlinjer inkluderar även krav på medicinska undersökningar av alla anställda av en legitimerad läkare.

Innan arbete påbörjas som innebär hantering av kvartshaltigt material måste arbetsgivaren bedöma riskerna med att arbeta i dammiga förhållanden och det material som hanteras. Symtom kan ta upp till 30 år innan de uppträder så se till att skydda dig mot dem i tid. En luftrenare anpassad för bygg filtrerar bort kvartsdamm. Därför ska det ses som ett effektivt skydd mot partiklarna.

Läs även: Utsläppsfri räckvidd för tung industritrafik